עורך דין ליקויי בניה

עורך דין ליקויי בניה

מאת: עו"ד אלעד רייך​

היקף תופעת ליקויי הבניה הנו נרחב ומדי שנה מוגשות אלפי תביעות כנגד קבלנים, יזמים, ושיפוצניקים בכל הקשור לבנייה לקויה המלווה בכשלים רבים. הכשלים יכולים להיות מהותיים ונרחבים ומשלבים בתוכם הביטים משפטיים לרבות סוגיות הנדסיות מורכבות. כמובן, שהשילוב של עו"ד המתמחה במקרקעין ועו"ד נזיקין יכולים לסייע לדייר שבדירתו נמצאו ליקויי בנייה שילוב של ידע במקרקעין ובחוק המקרקעין בפרט יחד עם ידע משפטי בתחום הנזיקין יכולים לשפר את סיכויי הצלחת התביעה כנגד הגורם הרשלן.

פק' הנזיקין עוסקת ברשלנות ועל הדרך להוכיח כי התרחש מקרה רשלני. במסגרת תביעה ללקויי בניה נדרש התובע להוכיח את הנזק לרבות מקרה הרשלנות. לרוב תוגש תביעה בקשר לליקויי בניה יחד עם חו"ד מהנדס אשר יעריך את הנזק שנגרם בשל הרשלנות ובנוסף, יקשור את המקרה בקשר סיבתי בין המעשה רשלני לבין הנזק. כמובן, שגם לקבלן יש אחריות לרבות תקופת בדק ותקופת אחריות ובהתאם לתקופות אלו נקבע נטל ההוכחה לליקויי הבנייה. 

עורך דין ליקויי בניה

מהו החוק העיקרי שלפיו נתבע בגין ליקויי בניה?

חוק המכר דירות התשל"ג -1973 הוא החוק העיקרי- חוק זה מגדיר את מערכת היחסים בין רוכש דירה לבין קבלן/ יזם. החוק קובע כי דירה הנמכרת לדייר צריכה להיות תאומת למפרט אותו מסר הקבלן יזם בעת חוזה מכירת הדירה. סעיף 4 לחוק המכר דירות מגדיר את מושג אי התאמה. החוק מגדיר את תקופת האחריות בתקופה זו הקבלן מחויב לרוכש הנכס תקופה הראשונה היא תקופת הבדק ואילו התקופה השנייה היא תקופת האחריות.

)  המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הדירה או כל דבר שבה (להלן – הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(2)   תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(3)   תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(4)   בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (להלן – תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(5)   התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(6)   המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש.

(ב) אי-קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי-התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח-1968.

(ג) לענין סעיף זה –

"אי-התאמה יסודית" – אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;  "תקופת בדק" – תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

עורך דין ליקויי בניה - תקופת הבדק

במידה והתגלו לקויים בדירה בתוך תקופת הבדק נדרש מהקבל לתקן ליקויים אלו או לפצות את הדייר עבור התיקונים. תקופת הבדק כוללת תקופת זמן לטיפול בליקויי בניה על פי רשימה המצויה בחוק. בתקופת הבדק נטל הראיה נופל לפתחו של הקבלן להוכיח כי לא התרשל.

עורך דין ליקויי בניה -תקופת האחריות

בשונה מתקופת הבדק בתקופת האחריות הנטל על הקונה להוכיח כי ליקויי הבנייה נגרמו כתוצאה מרשלנותו של הקבלן. מדובר בנטל שונה לחלוטין על הדייר להוכיח כי הנזק נגרם בשל רשלנותו של הקבלן ולא שלו עצמו.

עורך דין ליקויי בניה ותביעה משפטית

עילת התביעה במקרה של ליקוי בנייה היא ברורה מתוקף חוק המכר דירות התשל"ג 1973 ומתוקף פקודת הנזקין וחוק החוזים ועוד. בכל תביעה ללקויי בנייה מעורבים מספר חיקוקים וענפי משפט שונים המרכיבים את התמונה המלאה ועילת התביעה כנגד הגורמים שהתרשלו. ניתן לתבוע את אנשי מקצוע שהתרשלו למשל, מהנדס הפרויקט, היזם, האדריכל וכל גורם שהתרשל בכול הקשור לבנייה. בתביעה ליקויי בנייה נדרוש מהמזיק להשלים את העבודה לתקן ולפעול באופן ברור לתיקון המחדלים או לפצות את הדיירים בתשלום פיצויים ממוניים על מנת שיפעלו בעצמם לתיקון הליקויים.

ייצוג המשרד בתביעות ליקויי בניה

משרד עורך דין ליקויי בניה אלעד רייך, ושות' מייצג רכשיי דירות כנגד קבלנים, חברות בנייה, שיפוצניקים, בעליי מקצוע שהתרשלו בכל הקשור ללקויי בנייה. תביעה לליקויי בניה כוללת ראשי נזק כמו, עוגמת נפש, פיצוי עבור דיור חלופי, ירידת ערך הנכס, פיצוי בגין איחור במסירת הדירה לפי תיקון 5 לחוק המקרקעין. משרד עורך דין ליקויי בניה אלעד רייך ושות' מעניק פגישת ייעוץ ללא תשלום בכל הקשור ללקויי בניה.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: